Smaller Default Larger

1- بخش شیشه ای کالاها نمی بایست بیش از 5 دقیق به صورت مستقیم ( غرق آبی) در معرض آب به منظور شستشو قرار گیرد. برای انجام شستشو به هر شکل می بایست بلافاصله با یک پارچه نرم بخش های شیشه ای خشک شوند. در صورتی که خریداران محترم این موارد را رعایت بفرمایند, در صورت آسیب دیدگی طرح و رنگ به صورت رایگان جبران آسیب دیدگی خواهد شد.

2- در مورد بخش الکتریکی خواهشمند هستیم حتی الامکان از دست کاری این بخش خودداری شود مگر به دست افراد متخصص و آشنا به این کار. در صورت رعایت این موارد آسیب دیدگی این بخش نیز به صورت رایگان از طرف ما جبران خواهد شد.


3- بخش های فلزی نمی بایست تحت هیچ شرایطی در معرض جریان مستقیم آب قرار گیرندو برای پاک کردن آن ها می بایست از پارچه ای نرم و مواد شیمیایی پاک کننده مخصوص خانگی بهره برد. در صورت رعایت این موارد موارد آسیب دیدگی این بخش نیز به صورت رایگان از طرف ما جبران خواهد شد.